Login

Signup

Çocuğum Tanı Aldı Ne Yapmalıyım?

RANDEVU SİSTEMİ SÜRECİ

-İlk inceleme randevusu

Eğitsel tanılama ve değerlendirme amacıyla yapılacak başvurularda, rehberlik ve araştırma mer­kezi (RAM) personeli tarafından veliye/bireye rehberlik ve araştırma merkezi iş ve işlemleri süreci, eğitsel tanılama ve değerlendirme ile ilgili bilgilendirme yapılır.

RAM’a ilk müracaatlarda okulun yazılı başvurusu (Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu) ya da veli­nin/vasinin bizzat randevu başvurusu ile RAM’larda randevu sistemi üzerinden randevu verilir. 18 yaşından büyük ve zihinsel yetersizliği olmayan bireyin kendi başvurusu ile randevu verilir.

BAŞVURU SÜRECİ

Müracaat

Eğitsel değerlendirme ve tanılama için gerekli belgeler ile müracaat edilir.

Gerekli Belgeler

Eğitsel Değerlendirme Süreci

Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması RAM’larda oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Ku­rulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. “Ta­nılamada; bireyin Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri, eğitim performansı, ihtiyacı, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve Bireysel Gelişim Raporu dikkate alınır.”

Engelli Sağlık Kurulu Raporları

Yetkili hastanelerce verilmiş olan Engelli Sağlık Kurulu raporlarında; rapor tarihi, rapor/protokol numarası, teşhisi, birden fazla tanı var ise her bir tanı için ayrı yüzdelik oranı, geçerlilik süresi, tüm vücut fonksiyon kaybının belirlenmiş olması; silinti, kazıntı ve tahrifatın bulunmaması gerekir. Engelli Sağlık Kurulu Raporunda engel oranı %20 ve üzeri olan engel türleri için, bireylere Özel Eği­tim Değerlendirme Kurulu uygun görmesi durumunda destek eğitim önerebilir. Destek eğitim için yapılacak müracaatlarda incelemeyi yapan uzman, Engelli Sağlık Kurulu Raporunun (süreli/sürekli) aslını ya da raporu düzenleyen hastane veya noter tarafından tasdiklenmiş suretini görerek belgenin fotokopisine, “Aslı tarafımdan görülmüştür.” notunu düşer; raporun aslı veliye verilir, fotokopisi saklanır.

Performans alımı

İnceleme yapan uzman, engel türüne göre düzenlenmiş olan “Performans Belirleme Formu” nu kullanılarak bireyin değerlendirmesini yapar. Formun ilgili yerlerini eksiksiz ve ayrıntılı olarak doldurulur. Birey ile ilgili görüşler ve Özel Eğitim Hizmetleri’ne ilişkin öneriler yazılarak imzalanır.

Test materyalleri

Değerlendirme sürecinde bireylere, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun gerekli görmesi halinde geçerli testlerden birey için uygun olanı yapılabilir. İlgili sağlık kurumlarınca resmi yazı ile istenmesi durumunda, RAM’lar eğitsel tanılaması yapılan bireylerin test sonuçlarını veli bilgisi dahilinde, bölüm aralığı belirtilerek kapalı zarf içerisinde sağlık kurumları ile paylaşabilir.

YERLEŞTİRME VE İZLEME İŞLEMLERİ

Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim alanındaki özel­likleri, akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçları belirlenerek çocuğa en uygun eğitim ortamına yönlendirme kararı verilir. Çocuk kurul ve aile iş birliği ile karar kılınan kuruma yerleştirilir.

Bireyin ikamet ettiği il/ilçede Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Kararına uygun eğitim ortamı olmadığı takdirde bireye uygun eğitim ortamının sağlanması için il/ilçe Özel Eği­tim Hizmetleri Kurulu gerekli tedbirleri alır.

Çocukların yerleştirilebileceği kurum ve kuruluşların en sınırlayıcı ortamdan en az sınırlayıcı ortama doğru dizilişi aşağıdaki piramitte verilmiştir.

Bilgi Küpü